Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Aegean Medical Doctors Thessaloniki | Halkidiki
Aegean Medical

COVID-19 τεστ Θεσσαλονίκη. Ιατρικό εξειδικευμένο δίκτυο το οποίο, μεταξύ άλλων υπηρεσιών, εκτελεί μοριακές δοκιμές covid-19. Οι καλύτερες ιατρικές υπηρεσίες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Προσφέροντας ιατρική υποστήριξη 24/7 για να ζήσετε διακοπές χωρίς προβλήματα

Δίκτυο Aegean Medical
THESSALONIKI - MITROPOLEOS
+ 30 2310 224 224

THESSALONIKI - AMPELOKIPOI
+ 30 2310 730 070

THESSALONIKI - 25IS MARTIOU
+30 2310 303 050

STAVROS
+ 30 698 111 0786

ASPROVALTA
+ 30 698 111 0786

VRASNA
+ 30 698 111 0786

HANIOTI
+ 30 698 517 9999

POLYCHRONO
+ 30 698 517 9999

PEFKOCHORI
+ 30 698 517 9999

N. MARMARAS
+ 30 698 517 9999

AIDIPSOS
+ 30 698 517 9999

PEFKI
+ 30 698 517 9999

Follow Us On Instagram

Δευτέρα-Παρασκευή 7-22:00, Σάββατο 7-15h

Διαγνωστικό κέντρο - Μητροπόλεως

+30 698 517 9999  +30 2310 224 224

info@aegeanmedical.gr

Γραφεία σε όλη την Ελλάδα

Τοποθεσίες σε όλη την Ελλάδα

Ακολουθήστε μας

Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Αντικείμενο της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

H ΕΤΑΙΡΙΑ  «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. – ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ» και με το διακριτικό τίτλο «AEGEAN MEDICAL SERVICE P.C (εφεξής καλούμενη ως «Εταιρία») μεριμνά για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία τους σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, ειδικότερα δε το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679,  την εκάστοτε εθνική νομοθεσία, καθώς και τις Αποφάσεις, Οδηγίες και Γνωμοδοτήσεις της αρμόδιας εποπτικής Αρχής.

Η παρούσα Πολιτική ισχύει και εφαρμόζεται σε όλες τις εγκαταστάσεις ή/και ψηφιακά περιβάλλοντα και εφαρμογές, τα οποία ανήκουν στην «ΕΤΑΙΡΙΑ» και σχετίζονται με τη δραστηριότητά της.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ των δεδομένων σας από την «ΕΤΑΙΡΙΑ» στην οποία έχετε  απευθυνθεί είναι η ίδια και τα στοιχεία επικοινωνίας είναι τα εξής:

Επωνυμία:  «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. – ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ» και με το διακριτικό τίτλο «AEGEAN MEDICAL SERVICE P.C.»

Ταχυδρομική διεύθυνση: Μητροπόλεως 50 Θεσσαλονίκη

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@aegeanmedical.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 224-224

Website: www.aegeanmedical.gr


Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής, οι παρακάτω όροι έχουν την εξής σημασία:

«Προσωπικά Δεδομένα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)·το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.

«Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

«Ψευδωνυμοποίηση»: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων χωρίς τη χρήση συμπληρωματικών πληροφοριών, εφόσον οι εν λόγω συμπληρωματικές πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν μπορούν να αποδοθούν σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.

«Σύστημα αρχειοθέτησης»: κάθε διαρθρωμένο σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι προσβάσιμα με γνώμονα συγκεκριμένα κριτήρια είτε το σύνολο αυτό είναι συγκεντρωμένο είτε αποκεντρωμένο είτε κατανεμημένο σε λειτουργική ή γεωγραφική βάση.

«Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

«Εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

«Υποκείμενο των Δεδομένων»:  το φυσικό πρόσωπο του οποίου τα προσωπικά δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας, ενδεικτικά:  πελάτες,  εργαζόμενοι κλπ.

«Αποδέκτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι. Ωστόσο, οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λάβουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους δεν θεωρούνται ως αποδέκτες·η επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τις εν λόγω δημόσιες αρχές πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας των δεδομένων ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας,

«Tρίτος»: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

«Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

«Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

«Γενετικά δεδομένα»: τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τα γενετικά χαρακτηριστικά φυσικού προσώπου που κληρονομήθηκαν ή αποκτήθηκαν, όπως προκύπτουν, ιδίως, από ανάλυση βιολογικού δείγματος του εν λόγω φυσικού προσώπου και τα οποία παρέχουν μοναδικές πληροφορίες σχετικά με την φυσιολογία ή την υγεία του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«Βιομετρικά δεδομένα»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία προκύπτουν από ειδική τεχνική επεξεργασία συνδεόμενη με φυσικά, βιολογικά ή συμπεριφορικά χαρακτηριστικά φυσικού προσώπου και τα οποία επιτρέπουν ή επιβεβαιώνουν την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση του εν λόγω φυσικού προσώπου, όπως εικόνες προσώπου ή δακτυλοσκοπικά δεδομένα.

«Δεδομένα που αφορούν την υγεία»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία σχετίζονται με τη σωματική ή ψυχική υγεία ενός φυσικού προσώπου, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας, και τα οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.

«Υφιστάμενη νομοθεσία»: Η εκάστοτε εθνική και ενωσιακή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και συγκεκριμένα ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ»), ο Ν. 4624/2019, όπως ισχύουν, καθώς και οι Αποφάσεις, Οδηγίες και Γνωμοδοτήσεις της ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Γενικές Αρχές Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η «ΕΤΑΙΡΙΑ» συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές  επεξεργασίας:
Α) Νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια:

Η ΕΤΑΙΡΙΑ συλλέγει και επεξεργάζεται νόμιμα τα προσωπικά σας δεδομένα, με διαφανή τρόπο.
Β) Περιορισμός του σκοπού:

Η ΕΤΑΙΡΙΑ επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.

 

Γ) Ελαχιστοποίηση των δεδομένων:

Η ΕΤΑΙΡΙΑ λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται, να είναι κατάλληλα, συναφή και να περιορίζονται στα αναγκαία για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Δ) Ακρίβεια:

Η ΕΤΑΙΡΙΑ φροντίζει, ώστε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρεί και επεξεργάζεται να είναι πάντα ακριβή και όταν είναι αναγκαίο να επικαιροποιούνται.

Ε) Περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης:

Η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί προσωπικά δεδομένα υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δυνάμει των οποίων συνελέγησαν και τέθηκαν σε επεξεργασία. Ωστόσο, Η ΕΤΑΙΡΙΑ ενδέχεται να τα αποθηκεύει και να τα διατηρεί για μεγαλύτερα διαστήματα εάν η επεξεργασία των δεδομένων αυτών είναι απαραίτητη:

α) για την τήρηση νομικής υποχρέωσης που επιβάλλει την επεξεργασία βάσει διάταξης νόμου, β) για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον,

γ) για λόγους δημοσίου συμφέροντος,

δ) για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας, ή για στατιστικούς σκοπούς, αφού ληφθούν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της ψευδωνυμοποίησης τους, και μόνον εφόσον οι σκοποί αυτοί δεν μπορούν εξυπηρετηθούν μέσω της ανωνυμοποίησης των δεδομένων,

ε) για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

 

ΣΤ) Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα:

Η ΕΤΑΙΡΙΑ φροντίζει, ώστε η συλλογή και η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων να γίνεται με τρόπο ασφαλή, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέσα, ώστε να προστατεύονται από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά.

Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε:

Η ΕΤΑΙΡΙΑ συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο εφόσον είναι απολύτως αναγκαία, απαραίτητα και κατάλληλα για την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών της.

Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, συνοψίζονται περιληπτικά στα ακόλουθα:

Α) στοιχεία ταυτότητας και δημογραφικά στοιχεία εξεταζόμενων/ ασθενών (ήτοι ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, όνομα μητρός, ημερομηνία γέννησης-ηλικία, όνομα συζύγου, φύλο, αριθμός δελτίου ταυτότητας, αριθμός διαβατηρίου, ΑΜΚΑ, κωδικός εξεταζόμενου, αριθμός βιβλιαρίου ασθενείας/αριθμός μητρώου, ΑΦΜ, επάγγελμα ή σε ποια εταιρεία/οργανισμό εργάζεσθε κ.ο.κ.), δεδομένα τρίτων, όπως των συγγενών σας (ήτοι όνομα, επίθετο, πατρώνυμο, αριθμός δελτίου ταυτότητας κ.α.) λ.χ. για την παραλαβή των ιατρικών σας αποτελεσμάτων ή για την παροχή εξουσιοδότησης για την παραλαβή των ιατρικών σας αποτελεσμάτων σε περίπτωση αντικειμενικής σας αδυναμίας, στοιχεία επικοινωνίας (ήτοι ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό, e-mail) για την μεταξύ μας επικοινωνία, την αποστολή των αποτελεσμάτων των εξετάσεών σας ή για την αποστολή σε εσάς ενημερωτικών και διαφημιστικών δελτίων  της ΕΤΑΙΡΙΑΣ για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, νέα και προσφορές, στοιχεία ασφάλισης (ήτοι λ.χ. κωδικός ασφαλισμένου, ασφαλιστικό ταμείο ή εταιρεία, ασφαλιστική σχέση, αριθμός ομαδικού ή ατομικού ασφαλιστηρίου, κωδικός κάλυψης, ημερομηνία έναρξης ισχύος ή ανανέωσης του ασφαλιστηρίου, ημερομηνία λήξης της ασφαλιστικής κάλυψης, ημερομηνία επετείου συμβολαίου, ημερομηνία αποστολής εγγραφής, κατάσταση ασφαλιστηρίου (ενεργό ή άκυρο), καλυπτόμενα μέλη, κ.ο.κ.)

Β) δεδομένα υγείας και ειδικότερα δεδομένα σχετικά με τις ιατρικές υπηρεσίες που παρέχει η ΕΤΑΙΡΙΑ, τα οποία αφορούν κυρίως διαγνωστικές εξετάσεις. Επίσης στο πλαίσιο παροχής των ιατρικών μας υπηρεσιών ενδέχεται να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε δεδομένα υγείας σε συνέχεια ιατρικών υπηρεσιών που δεν παρασχέθηκαν από την ΕΤΑΙΡΙΑ μας, αλλά μας τα ανακοινώσατε/διαβιβάσατε εσείς ή άτομο που σας συνοδεύει και καθίστανται απολύτως αναγκαία για την εκτίμηση της κατάστασης υγείας σας και την παροχή σχετικών υπηρεσιών, βιολογικά δείγματα και γενετικά δεδομένα με σκοπό τον εργαστηριακό έλεγχο τους (λ.χ. αιματολογικό, βιοχημικό, ορμονολογικό, ανοσολογικό, μικροβιολογικό, μοριακής βιολογίας και κυτταρογενετικό), πληροφορίες σχετικά με οικονομικά στοιχεία και οικονομικές υποχρεώσεις, λ.χ.  στοιχεία του οικονομικά υπόχρεου δαπάνης, στοιχεία αποδείξεων κ.ο.κ., δεδομένα περιήγησης στην ιστοσελίδα μας, όπως η διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP) της συσκευής σας κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπό μας.

Γ) Δεδομένα σχετικά με αιτήματα που έχετε υποβάλλει για την άσκηση δικαιωμάτων ή παραπόνων σας, δεδομένα υποψήφιων εργαζομένων στην ΕΤΑΙΡΙΑ μας τα οποία εμπεριέχονται στα συνημμένα βιογραφικά ή σε σχετικές φόρμες (ήτοι όνομα, επώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, εκπαίδευση, εργασιακή εμπειρία κο.κ.),

Δ) δεδομένα εργαζομένων στην ΕΤΑΙΡΙΑ μας όπως: όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, φύλο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο (σταθερό/κινητό), email (εταιρικό/προσωπικό), υπηκοότητα, οικογενειακή κατάσταση, αριθμός τέκνων, ληξιαρχικές πράξεις ή οικογενειακά πιστοποιητικά, στοιχεία ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΙΒΑΝ, τίτλοι σπουδών, επαγγελματικές πιστοποιήσεις, πιστοποιητικά εκπλήρωσης στρατιωτικής θητείας, σεμινάρια εκπαιδεύσεις, τίτλοι σπουδών, προϋπηρεσία, ημερομηνία πρόσληψης στοιχεία μισθοδοσίας, επιδόματα κ.ο.κ.,

Ε) δεδομένα προμηθευτών και συνεργατών της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, φύλο,  ημερομηνία γέννησης, τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο (σταθερό/κινητό), email (εταιρικό/προσωπικό), ΑΔΤ, αριθμός διαβατηρίου, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΙΒΑΝ, επαγγελματικά πιστοποιητικά, τίτλοι σπουδών, καθώς και όσα περαιτέρω στοιχεία μπορεί να απαιτούνται από την εθνική νομοθεσία (λ.χ. φορολογική νομοθεσία).

Τρόπος  Συλλογής  Προσωπικών Δεδομένων

Η συλλογή των προσωπικών δεδομένων διενεργείται τόσο με φυσικά, όσο και με ηλεκτρονικά μέσα ανά περίπτωση, όπως είναι ενδεικτικά:

α) στα σημεία υποδοχής και εξυπηρέτησης της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, κατά τη συμπλήρωση διαφόρων εντύπων  ή κατά την ηλεκτρονική μας επικοινωνία, κατά τη χρήση του τηλεφωνικού μας κέντρου ή του ιστότοπου μας για τον προγραμματισμό εξέτασης ή λήψη άλλης ιατρικής ή μη υπηρεσίας, κατά την παροχή ιατρικών υπηρεσιών υγείας σε εσάς μετά από πληροφορίες που μας δίδετε εσείς ή προκύπτουν κατά την εξέτασή σας ή αποτελούν τα αποτελέσματα των ιατρικών σας εξετάσεων,

β) όταν μας δηλώνετε την επιθυμία σας να κάνετε χρήση της ασφαλιστικής σας σύμβασης, γ) όταν υποβάλλετε αίτηση για να εργασθείτε στην ΕΤΑΙΡΙΑ μας ή όταν προσληφθείτε ως εργαζόμενος στην ΕΤΑΙΡΙΑ μας, δ) όταν συμβληθείτε ως συνεργάτης/προμηθευτής με την ΕΤΑΙΡΙΑ μας, δ) ειδικά για τη διαδικασία διενέργειας εξετάσεων ελέγχου COVID 19, όταν μας αποστέλλει τα στοιχεία σας ο εργοδότης σας προκειμένου να υποβληθείτε σε διαγνωστικό έλεγχο COVID.

Σκοποί και νόμιμες βάσεις επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται από την «ΕΤΑΙΡΙΑ» χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους σκοπούς επεξεργασίας, ήτοι:

Α)Για την παροχή υπηρεσιών υγείας, ήτοι τον προγραμματισμό της ιατρικής επίσκεψης ή/και την -κατόπιν προηγούμενης ταυτοποίησης των εξεταζόμενων- παροχή ιατρικών υπηρεσιών, την ανάλυση δειγμάτων, την αποστολή/παράδοση σε εσάς των αποτελεσμάτων των ιατρικών σας εξετάσεων, για τη διατήρηση και ενημέρωση του ιατρικού σας φακέλου κλπ. Αναφορικά με την επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων, δηλαδή ευαίσθητων δεδομένων (δεδομένα υγείας, βιομετρικά και γενετικά δεδομένα), η επεξεργασία είναι αναγκαία για σκοπούς προληπτικής ιατρικής, διάγνωσης, παροχής υγειονομικής περίθαλψης ή θεραπείας.

Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών, είναι σύννομη όταν είναι απαραίτητη:

α) για σκοπούς προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής, ιατρικής διάγνωσης, παροχής υγειονομικής ή κοινωνικής περίθαλψης ή θεραπείας ή δυνάμει σύμβασης με επαγγελματία του τομέα της υγείας,

β) για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων μας ή δικών σας στον τομέα του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας

γ) για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον,

δ) για την προστασία ζωτικών συμφερόντων δικών σας ή του ατόμου που συνοδεύετε,

ε) για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη δικαιωμάτων και νομικών αξιώσεων σε υποθέσεις που αφορούν ιατρική ευθύνη  και εν γένει την παροχή υπηρεσιών υγείας,

στ) για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας, όπως η προστασία έναντι σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας ή η διασφάλιση υψηλών προτύπων ποιότητας και ασφάλειας της υγειονομικής περίθαλψης και των φαρμάκων ή των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Δεν θα επεξεργαστούμε ποτέ ιατρικά σας δεδομένα, εάν δεν υφίσταται κάποια από τις ανωτέρω νόμιμες βάσεις ή δεν έχουμε λάβει προηγουμένως τη ρητή σας συγκατάθεση, όπου απαιτείται, αφού πρώτα σας ενημερώσουμε για τον εκάστοτε σκοπό επεξεργασίας. Στην περίπτωση που κάνετε χρήση δημοσίου ασφαλιστικού ταμείου/φορέα ορισμένα προσωπικά σας δεδομένα θα τύχουν επεξεργασίας με νόμιμη βάση της σχετικής επεξεργασίας την αναγκαιότητα επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς παροχής υγειονομικής ή κοινωνικής περίθαλψης, καθώς και την αναγκαιότητα επεξεργασίας για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων δικών σας στον τομέα του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας ή για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον.

Β) Για τη συμμόρφωση της «ΕΤΑΙΡΙΑΣ» με τις έννομες υποχρεώσεις της, όπως για παράδειγμα η συμμόρφωση με τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν. 3418/2005) ή η συμμόρφωση με τη φορολογική, ασφαλιστική νομοθεσία κλπ.

Β)Για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων για τα νέα της «ΕΤΑΙΡΙΑΣ», για εμπορική επικοινωνία για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, έτσι ώστε να ενημερώνεστε για τις καινοτομίες, προϊόντα, και τις προσφορές μας. Νόμιμη βάση επεξεργασίας σε αυτή την περίπτωση αποτελεί η προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας.

Γ) Για την – κατόπιν προηγούμενης ταυτοποίησης – μεταξύ μας επικοινωνία και τη διαχείριση των αιτημάτων σας, είτε σχετίζονται με ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, είτε με την ποιότητα της εξυπηρέτησής σας. Νόμιμη βάση επεξεργασίας σε αυτή την περίπτωση αποτελεί το έννομο συμφέρον της «ΕΤΑΙΡΙΑΣ» ή/και η συμμόρφωση της με τις νομικές της υποχρεώσεις, σύμφωνα με την Υφιστάμενη Νομοθεσία.
Δ) Για τη νόμιμη σύναψη και εκτέλεση των συμβάσεων που συνάπτει Η «ΕΤΑΙΡΙΑ» με τρίτους. Νόμιμη βάση επεξεργασίας σε αυτή την περίπτωση, αποτελεί η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο εκτέλεσης συμβατικής μας υποχρέωσης ή κατά το προσυμβατικό στάδιο.

Ε) Για να δίνεται η δυνατότητα στην εταιρία να προσλαμβάνει προσωπικό ή και να συμβάλλεται και με εξωτερικούς συνεργάτες (λ.χ. ιατρούς, νοσηλευτές κ.ο.κ.). Νόμιμη βάση επεξεργασίας σε αυτή την περίπτωση, αποτελεί: (α) η αναγκαιότητα επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων, στο πλαίσιο εκτέλεσης συμβατικής μας υποχρέωσης ή κατά το προσυμβατικό στάδιο και (β) η αναγκαιότητα  επεξεργασίας για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων μας ή δικών σας στον τομέα του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας ή για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον.

Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

Η «ΕΤΑΙΡΙΑ» ενδέχεται να  διαβιβάζει τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα σε:

Α) Τρίτους  στους οποίους έχει αναθέσει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της. Ειδικότερα, η «ΕΤΑΙΡΙΑ» ενδέχεται να διαβιβάσει προσωπικά σας δεδομένα σε συνεργάτες που ανήκουν στον ιατρικό κλάδο, οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό της, δεσμευόμενοι συμβατικά με την «ΕΤΑΙΡΙΑ» για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών (λ.χ σε συνεργάτες ιατρούς για σκοπούς διάγνωσης ή κλινικούς ελέγχους, συνεργαζόμενα διαγνωστικά κέντρα, συνεργαζόμενες κλινικές και νοσοκομεία, συνεργαζόμενα εργαστήρια) ή/και σε τρίτες συνεργαζόμενες εταιρίες που επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για λογαριασμό της «ΕΤΑΙΡΙΑΣ».

Σε κάθε περίπτωση, τα τρίτα μέρη στα οποία ενδέχεται να διαβιβάζονται δεδομένα των υποκειμένων, δεσμεύονται συμβατικά απέναντι στην «ΕΤΑΙΡΙΑ», ώστε να διασφαλίζεται η υποχρέωση εμπιστευτικότητας καθώς και όλες οι υποχρεώσεις που προβλέπονται από την Υφιστάμενη Νομοθεσία. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η «ΕΤΑΙΡΙΑ», ορίζει τα επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας, υπογράφει  ειδικές συμβάσεις με τους τρίτους στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων επεξεργασίας, διασφαλίζοντας ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με την Υφιστάμενη Νομοθεσία. Οι εν λόγω τρίτοι δεσμεύονται συμβατικά με την «ΕΤΑΙΡΙΑ», ότι θα επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τους συγκεκριμένους και συμβατικά καθορισμένους σκοπούς και δεν θα τα διαβιβάσουν/ ή κοινοποιήσουν σε τρίτους, εκτός αν το επιβάλλει ο νόμος.

Β) Στο δημόσιο ασφαλιστικό σας φορέα/ταμείο στην  περίπτωση που κάνετε χρήση αυτού.

Γ) Σε ιδιωτικές ασφαλιστικές/εργοδότριες εταιρείες.

α) Η «ΕΤΑΙΡΙΑ» ενδέχεται να διαβιβάσει ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα (δεδομένα υγείας) σε συναλλασσόμενες τρίτες Εταιρείες για την ανάληψη του κόστους των παρεχόμενων σε εσάς ιατρικών υπηρεσιών ή σε συνεργαζόμενες ιδιωτικές ασφαλιστικές Εταιρείες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΟΧ για την ασφαλιστική σας κάλυψη, μόνο υπό την προϋπόθεση, ότι έχει παρασχεθεί η προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας πριν τη διαβίβαση αυτή. Τα ιατρικά σας δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν στην ασφαλιστική Εταιρεία χωρίς την προηγούμενη ρητή σας συγκατάθεση.

β) Η «ΕΤΑΙΡΙΑ» δε θα διαβιβάσει τα ιατρικά σας δεδομένα στην Εργοδότρια Εταιρία χωρίς την προηγούμενη ρητή σας συγκατάθεση με εξαίρεση την περίπτωση αποτελεσμάτων κατόπιν διενέργειας διαγνωστικών τεστ COVID 19 και μόνο εφόσον η Εργοδότρια Εταιρία έχει αποστείλει τα στοιχεία σας για τη διενέργεια αυτών των τεστ.

Δ) Σε δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, καθώς και λοιπές δημόσιες αρχές (λ.χ. Φορολογικές αρχές κλπ.) κατά την άσκηση των καθηκόντων τους αυτεπάγγελτα ή μετά από αίτηση τρίτου που επικαλείται έννομο συμφέρον και σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες. Επιπλέον, για λόγους προστασίας του δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας, ενδέχεται να διαβιβάσουμε σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, προσωπικά σας δεδομένα στις αρμόδιες αρχές, όπως λ.χ. τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ).

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την ΕΤΑΙΡΙΑ, τηρούνται για προκαθορισμένο και περιορισμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με το σκοπό της επεξεργασίας, μετά την παρέλευση του οποίου τα δεδομένα διαγράφονται ή/και καταστρέφονται με ασφάλεια, εκτός εάν προβλέπεται ή επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία διαφορετική περίοδος τήρησης.

Το χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων σας ορίζεται ενδεικτικά με βάση ορισμένα ειδικότερα κριτήρια και ανάλογα με την περίπτωση. Ενδεικτικά:

α) Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται υποχρεωτικά καθ’ όλη τη διάρκεια που επιβάλει ο σκοπός της επεξεργασίας τους ή/και το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο. Με τη λήξη αυτής της διάρκειας, τα δεδομένα τηρούνται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται από τη λήξη της συναλλακτικής σχέσης ή για όσο χρόνο απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ενώπιον Δικαστηρίου ή και άλλης αρμόδιας Αρχής. Διατηρούμε για ένα (1) έτος τις αιτήσεις με τα συνημμένα βιογραφικά που μας αποστέλλετε, προκειμένου να τις αξιολογήσουμε για την κάλυψη ορισμένης θέσης και μετά την πάροδο του έτους, τις καταστρέφουμε ή τις διαγράφουμε ασφαλώς.

β) Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις. Ειδικότερα, και σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας Ν.3418/2005, η τήρηση ιατρικού αρχείου προβλέπεται για μία δεκαετία (10 έτη) από την τελευταία επίσκεψη του ασθενούς στα ιδιωτικά ιατρεία και τις λοιπές μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του ιδιωτικού τομέα και για μία εικοσαετία (20 έτη) από την τελευταία επίσκεψη του ασθενή σε κάθε άλλη περίπτωση.

γ) Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών και σε κάθε άλλη περίπτωση όπου η επεξεργασία στηρίζεται στη συγκατάθεσή σας, τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας, χωρίς να θίγεται  η νομιμότητα της  έως τότε επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα προ της ανάκλησή της. Για την διαδικασία ανάκλησης της συγκατάθεσης πρέπει να υποβάλλετε αίτημα στην ΕΤΑΙΡΙΑ μας, τα στοιχεία επικοινωνίας της οποίας αναγράφονται παραπάνω. Για το χρονικό διάστημα που η ηλεκτρονική σας διεύθυνση παραμένει στη βάση δεδομένων μας, θα λαμβάνετε περιοδικά ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εμάς.

δ) Το φυσικό αρχείο με τα ιατρικά αποτελέσματα των εξετάσεών σας και εν γένει αρχεία με ιατρικό περιεχόμενο που παραλαμβάνετε, τηρείται για ενενήντα (90 ημέρες) από την ημερομηνία εξέτασης/έκδοσής του στο γραφείο του διαγνωστικού μας κέντρου, εφόσον δεν επιλέξετε να σας αποσταλούν στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση ή με courier στην ταχυδρομική σας διεύθυνση. Παράλληλα καταχωρούνται και τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή, ενώ το φυσικό αρχείο με την πάροδο του ως άνω χρονικού διαστήματος των 90 ημερών, καταστρέφεται με ασφάλεια σύμφωνα με την προβλεπόμενη και ασφαλή διαδικασία.

Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων

Λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των χρηστών από την επεξεργασία η «ΕΤΑΙΡΙΑ» λαμβάνει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Παρότι καμία μέθοδος διαβίβασης μέσω του Διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι απόλυτα ασφαλής, Η «ΕΤΑΙΡΙΑ» λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ψηφιακής ασφάλειας δεδομένων (antivirus, firewall κλπ.) κλπ. Παράλληλα, η  υιοθετεί τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας όπως πχ ISO 27001, εγκατάσταση συστήματος συναγερμού κλπ.

Παραβίαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Σε περίπτωση που λάβει χώρα κάποιο περιστατικό παραβίασης, η «ΕΤΑΙΡΙΑ» ακολουθεί συγκεκριμένη διαδικασία χειρισμού περιστατικών παραβίασης της ασφαλείας των προσωπικών σας δεδομένων. Στην περίπτωση κατά την οποία αντιληφθείτε ή υποψιασθείτε πως μπορεί να έχει λάβει χώρα παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε χωρίς καθυστέρηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@aegeanmedical.gr

Τα δικαιώματά σας

Τα δικαιώματά σας ως προς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι τα ακόλουθα:

(α) Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης:

Στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία στηρίζεται αποκλειστικά στην προηγούμενη συγκατάθεσή σας, λ.χ. για σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών  έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα προ της ανάκλησή της.

(β) Δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης:

Έχετε δικαίωμα για γνώση των δεδομένων σας που επεξεργαζόμαστε και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, κατόπιν αιτήματος έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και μπορείτε να λαμβάνετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους, σε ποιον τα διαβιβάζουμε ή και για ποιο σκοπό τα επεξεργαζόμαστε. Αναφορικά με τον ιατρικό σας φάκελο, προβλέπεται η ανά πάσα στιγμή πρόσβαση σας στα ιατρικά αρχεία, καθώς και η δωρεάν λήψη αντιγράφων του φακέλου.

γ) Δικαίωμα διόρθωσης:

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων, καθώς επίσης και τη συμπλήρωση, τροποποίηση ή επικαιροποίησή τους.

δ) Δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη):

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός εάν υφίσταται κάποιος νόμιμος λόγος που να απαιτεί την περαιτέρω διατήρησή τους από την ΕΤΑΙΡΙΑ.

Ειδικότερα λόγω της νομικής υποχρέωσης που έχουμε, τα ιατρικά σας δεδομένα και ό,τι σχετίζεται με αυτά (ήτοι, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, το φύλο, η ηλικία (ημερομηνία γέννησης), το επάγγελμα, η διεύθυνση σας, οι ημερομηνίες της επίσκεψης σας ή διενέργειας εξετάσεων, καθώς και κάθε άλλο ουσιώδες στοιχείο που συνδέεται με την παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε εσάς ειδικά τα αποτελέσματα των εξετάσεων ελέγχου COVID 19 δεν τυγχάνουν διαγραφής στην περίπτωση που ασκήσετε το εν λόγω δικαίωμά σας.

(ε) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (1) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (2) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (3) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για εμάς, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (4) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

στ) Δικαίωμα στη φορητότητα:

Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση κατόπιν ταυτοποίησης σας, τα προσωπικά σας δεδομένα σε σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (pdf, word κλπ.). Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (λ.χ. στον προσωπικό σας ιατρό). Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση τη συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

ζ) Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία και δικαίωμα εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ:

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως ΕΤΑΙΡΙΑ, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ.

Σε περίπτωση άσκησης οποιουδήποτε εκ των κατωτέρω αναφερόμενων δικαιωμάτων, η ΕΤΑΙΡΙΑ θα σας απαντήσει εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή και ταυτοποίηση του σχετικού αιτήματος σας. Η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Σε αυτή την περίπτωση, Η ΕΤΑΙΡΙΑ θα σας παράσχει σχετική ενημέρωση για την εν λόγω παράταση εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης. Εφόσον το αίτημα υποβάλλεται με ηλεκτρονικά μέσα, η ενημέρωσή σας θα πραγματοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο, εκτός αν ζητήσετε κάτι διαφορετικό. Εάν το αίτημά σας είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα του, ο Όμιλος μπορεί να εξαρτήσει την ικανοποίηση του από την καταβολή εύλογου τέλους ή να αρνηθεί να ανταποκριθεί στο εν λόγω αίτημα.

 

 

Δικαίωμα Προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Για οποιοδήποτε παράπονό σας αναφορικά με τη παρούσα πολιτική ή με ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, εάν δεν ικανοποιήσουμε το αίτημα σας, μπορείτε να απευθύνεστε στην ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω της ακόλουθης σύνδεσης:

www.dpa.gr, στα εξής στοιχεία επικοινωνίας: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα,  +30 210 6475600,  contact@dpa.gr

Επικαιροποιήσεις της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενδέχεται να τροποποιηθεί/αναθεωρηθεί στο μέλλον, στο πλαίσιο της  κανονιστικής συμμόρφωσής της ΕΤΑΙΡΙΑΣ καθώς και της βελτιστοποίησης και αναβάθμισης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας. Συνιστούμε λοιπόν να ανατρέχετε κάθε φορά στη επικαιροποιημένη έκδοση της παρούσας Πολιτικής, για την επαρκή σας ενημέρωση.